Informacje na temat zagrożeń

Informacja przeznaczona do wiadomości publicznej

INFORMACJA NA TEMAT ŚRODKÓW BEZPIECZEŃSTWA I SPOSOBU POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU POWSTANIA POWAŻNEJ AWARII NA TERENIE ROZLEWNI GAZU PŁYNNEGO UNIMOT S.A.

Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r., poz. 672z późn. zm.), art. 261a nakłada na prowadzącego zakład o dużym ryzyku dodatkowe obowiązki informacyjne, a w szczególności dostarczenia informacji na temat środków bezpieczeństwa i sposobów postępowania w przypadku wystąpienia poważnych awarii jednostkom organizacyjnym systemu oświaty i pomocy społecznej, podmiotom leczniczym oraz obiektom określonym w wykazie zamieszczonym w wewnętrznym planie operacyjno-ratowniczym zakładu, oraz innym podmiotom i instytucjom służącym społeczeństwu, które mogą zostać dotknięte skutkami takich awarii, oraz udostępniania tych informacji społeczeństwu.

Informacja przeznaczona do wiadomości publicznej

INFORMACJA NA TEMAT ŚRODKÓW BEZPIECZEŃSTWA I SPOSOBU POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU POWSTANIA POWAŻNEJ AWARII NA TERENIE ROZLEWNI GAZU PŁYNNEGO UNIMOT S.A.

Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r., poz. 672z późn. zm.), art. 261a nakłada na prowadzącego zakład o dużym ryzyku dodatkowe obowiązki informacyjne, a w szczególności dostarczenia informacji na temat środków bezpieczeństwa i sposobów postępowania w przypadku wystąpienia poważnych awarii jednostkom organizacyjnym systemu oświaty i pomocy społecznej, podmiotom leczniczym oraz obiektom określonym w wykazie zamieszczonym w wewnętrznym planie operacyjno-ratowniczym zakładu, oraz innym podmiotom i instytucjom służącym społeczeństwu, które mogą zostać dotknięte skutkami takich awarii, oraz udostępniania tych informacji społeczeństwu.

 1. Oznaczenie prowadzącego zakład oraz adres zakładu.

UNIMOT S.A. ROZLEWNIA GAZU PROPAN BUTAN
Świerklańska 2a
47-120 Zawadzkie
tel. (077) 4616548
fax. (077) 4616496

 1. Potwierdzenie, że zakład podlega przepisom przeciwdziałania awariom przemysłowym oraz że prowadzący zakład dokonał zgłoszenia, o którym mowa w art.250 ust 1, właściwym organom i przekazał im program zapobiegania awariom.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 roku w sprawie rodzajów i ilości znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz. U. 2016 poz. 138), UNIMOT S.A. Rozlewnia Gazu w Zawadzkiem został zaliczony do zakładów o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej. W związku z powyższym zostały opracowane dokumenty i wykonane procedury wynikające z przepisów ustawy Prawo ochrony środowiska i aktów wykonawczych do tej ustawy oraz zgłoszono jako zakład o Dużym Ryzyku wystąpienia poważnej Awarii Przemysłowej właściwym organom.
Opracowano Programu Zapobiegania Poważnym Awariom, Raport o bezpieczeństwie i Wewnętrzny Plan Operacyjno-Ratowniczego.

 1. Opis działalności zakładu

Podstawową działalnością zakładu jest napełnianie gazem płynnym buli turystycznych, przemysłowych 10,11 i 33 kg oraz magazynowanie i dystrybucja gazu płynnego propan- butan . Gaz do zakładu dostarczany jest w cysternach samochodowych i kolejowych, magazynowany w zbiornikach o łącznej pojemności 716 m3.

 1. Charakterystyki składowanych substancji niebezpiecznych decydujących o zaliczeniu zakładu o dużym ryzyku, z uwzględnieniem nazw lub kategorii oraz zagrożeń, jakie powodują.
 1. Sposoby ostrzegania i postępowania społeczeństwa w przypadku wystąpienia awarii przemysłowej, uzgodnionych z właściwymi organami Państwowej Straży Pożarnej.

W godzinach pracy zakładu pracownik, który zauważy zagrożenie, informuje swojego przełożonego – mistrza rozlewni – o miejscu, natężeniu i rodzaju zagrożenia.

INSTRUKCJA ALARMOWA

Każdy, kto zauważy pożar lub wyciek gazu, obowiązany jest natychmiast zaalarmować:

 • najbliższe otoczenie, w którym przebywają ludzie,
 • kierownictwo obiektu – Pan Czesław FLORECKI (kom. 507 018 164)
 • PAŃSTWOWĄ STRAŻ POŻARNĄ – telefon 998, 404-99-03, 112 tel. komórkowy

W razie potrzeby alarmować:

Alarmując straż pożarną, należy wyraźnie określić:

 • gdzie zdarzenie wystąpiło – dokładny adres, nazwę obiektu,
 • co się zdarzyło,
 • czy istnieje zagrożenie ludzi,
 • swoje imię i nazwisko oraz numer telefonu.

UWAGA:

Nie odkładać słuchawki telefonu do czasu uzyskania potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia zdarzenia przez dyspozytora jednostki ratowniczej.

Wystąpienie poważnej awarii w Rozlewni Gazu Płynnego sygnalizowane jest za pomocą wewnętrznego dźwiękowego systemu alarmowego, który może być słyszalny w budynkach sąsiadujących z obiektem.

Ogłoszenie alarmu informujący o powstaniu poważnej awarii i jego odwołanie na terenie zakładu sygnalizuje włączeniem syreny alarmowej charakteryzującej się dźwiękiem modulowanym trwającym nie krócej niż 3 minuty.


Komunikaty ostrzegawcze

Symptomy awarii:

 • zaobserwowanie na terenie zakładu białych obłoków,
 • dźwięk syren alarmowych i aktywność służb ratowniczych,
 • charakterystyczny zapach nawonionego gazu,
 • zarządzenie ewakuacji z zagrożonego terenu,

Sposób postępowania:

Po usłyszeniu sygnału alarmowego lub innego wezwania do opuszczenia mieszkania, zachowując spokój, bezzwłocznie:

 • Zachować spokój, przeciwdziałać panice
 • Postępować zgodnie z instrukcjami ogłaszanymi przez służby ratownicze, a na terenie innych zakładów pracy – zgodnie z instrukcjami bezpieczeństwa pożarowego i technologiczno – ruchowymi
 • Przebywając na terenie otwartym: zwróć uwagę na kierunek wiatru, opuść zagrożony teren prostopadle do kierunku wiatru, nie zbliżaj się do rejonu zagrożenia, postępuj zgodnie z poleceniami zawartymi w komunikatach radiowych, telewizyjnych lub przekazywanych przez ruchome środki nagłaśniające.
 • Przebywając w pomieszczeniu, domu, biurze, sklepie itd.: włącz telewizor lub radioodbiornik na częstotliwość stacji lokalnej, wysłuchaj nadawanych komunikatów.

W przypadku przybycia na teren zakładu jednostek ratowniczych nadzór nad prowadzeniem akcji ratowniczej przejmuje Państwowa Straż Pożarna.

Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna informacji o zagrożeniu i sposobie postępowania mieszkańców np: w razie wystąpienia niebezpiecznego zdarzenia zostaną Państwo poinformowani o ewakuacji z miejsca zamieszkania przez funkcjonariuszy policji, bądź straży pożarnej , a następnie zostaniecie Państwo przewiezieni autobusem do bezpiecznych obiektów zarządzanych przez władze Gminy Zawadzkie na czas niezbędny do usunięcia zagrożenia. Po ogłoszeniu ewakuacji, przed opuszczeniem mieszkania należy pamiętać o:

 • zamknięciu zaworu gazu w mieszkaniu,
 • wyłączeniu prądu,
 • odcięciu dopływu wody do mieszkania,
 • zabezpieczeniu osób niepełnoletnich w tabliczki identyfikacyjne,
 • zabraniu ze sobą dokumentów tożsamości, leków itp.
 • zamknięciu okien i drzwi,
 • wygaszeniu i nie używaniu pieców, kominków.
 1. Informacje o opracowaniu i przedłożeniu właściwym organom raportu o bezpieczeństwie.

W 2017 roku został opracowany Raport o bezpieczeństwie , który uzyskał pozytywną opinię Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Opolu i uzgodnienie Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Opolu.

 1. Główne scenariusze awarii przemysłowej oraz środki bezpieczeństwa, które zostaną podjęte w przypadku wystąpienia awarii.


Zatrzymanie pracy urządzeń technologicznych odbywa się automatycznie lub  zdalnie z nastawni i miejscowo z urządzeń oraz  ręcznie.

Automatycznie zatrzymanie odbędzie się  po zadziałaniu Systemu eksplozymetrów, które są sprzężone z systemem sterowania procesami technologicznymi umożliwiającymi zamknięcie automatycznych zaworów na wszystkich rurociągach fazy płynnej przy zbiornikach kulistych i walczakowych, wyłączeniem pomp i sprężarek, włączeniem awaryjnej instalacji wentylacyjnej w pomieszczeniu napełniania butli w przypadku przekroczenia II progu alarmowego.

Automatyczna blokada zaworów oraz wyłączenie pomp i sprężarek  następuje  również w przypadku przekroczenia 85 % pojemności napełnianego gazem zbiornika, brakiem lub zanikiem uziemienia podczas rozładunku lub załadunku gazu.

Zdalne zatrzymanie pracy urządzeń technologicznych,  jest podstawową formą sterowania w Zakładzie i można wykonać je  ze sterowni lub miejscowo. Na panelu sterowniczym znajduje się pełna informacja o trwających procesach technologicznych, sygnalizacja włączonych  lub wyłączonych zaworów automatycznych, sygnalizacja niskich lub wysokich stanów gazu w poszczególnych zbiornikach, sygnalizacja pracy pomp i sprężarek, sygnalizacja przekroczenia stężeń gazu w poszczególnych instalacjach technologicznych, sygnalizacja włączenia awaryjnej instalacji wentylacyjnej, ciśnienie, temperatura, stan napełnienia przeciwpożarowego zbiornika wodnego, ciśnienie instalacji sterującej  pneumatycznej.

Ręczne zatrzymanie instalacji  dokonuje się na urządzeniach i instalacjach  poprzez ich wyłączania, zamykanie zaworów. Zatrzymanie pracy instalacji technologicznych dokonuje obsługa Zakładu.

Grupa UNIMOT

UNIMOT S.A.
ul. Świerklańska 2 a
47-120 Zawadzkie